Obchodní podmínky

  SMLUVNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY

(Smlouva o poskytování služeb uzavřená dle ust. § 269 odst. 2 obchodního zákoníku)
  
I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
 1. Smluvní obchodní podmínky (Smlouva o poskytování služeb) se uzavírají prostřednictvím komunikace na dálku (prostřednictvím veřejné komunikační sítě – internetu) mezi společností MOBILITY AUKCE s.r.o., IČ 24721123, se sídlem Praha 10, Uhříněves, K Sokolovně 217, PSČ 104 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 168746 (dále jen „Provozovatel“) a třetí osobou, která má zájem užívat níže specifikovanou Službu (dále jen „Uživatel“).
(dále jen „Smluvní podmínky“)
 1. Provozovatel je provozovatelem internetového aukčního portálu MOBILITY AUKCE dostupného na internetové adrese http://www.mobilityaukce.cz (dále jen „Služba“).
 1. Předmětem těchto Smluvních podmínek je úprava práv a povinností mezi Provozovatelem a Uživatelem Služby při užívání Služby, kdy Provozovatel se zavazuje zejména umožnit Uživateli užívání Služby (internetového aukčního systému) a za to se Uživatel zavazuje hradit Provozovateli odměnu.
 1. Smluvní podmínky se vztahují na veškeré Uživatele, kteří užívají Službu. Každý z Uživatelů Služby je povinen se před zahájením užívání Služby podrobně seznámit s těmito Smluvními podmínkami a vyjádřit s nimi svůj souhlas. Souhlas lze vyjádřit buď přímo kliknutím na tlačítko "Souhlasím bez výhrad se Smluvními podmínkami", které obsahuje registrační formulář, anebo fakticky tím, že Uživatel začne Službu užívat. Pokud Uživatel nesouhlasí s těmito Smluvními podmínkami, je povinen se zdržet užívání Služby.
 
II. POPIS SLUŽBY
 1. Služba slouží jejím Uživatelům jako prostředí k realizaci internetové aukce a/nebo výběrového řízení různého zboží a/nebo služeb, kdy Provozovatel prostřednictvím Služby zprostředkovává uzavření jednotlivých obchodních transakcí mezi jednotlivými Uživateli Služby a Uživatelé tyto obchodní transakce mezi sebou prostřednictvím Služby uzavírají a realizují.
 1. Uživatel nesmí prostřednictvím Služby nabízet a/nebo poptávat zboží a/nebo služby, jejichž prodej/koupě, poskytování, užívání a/nebo šíření je v rozporu s platnými právními předpisy České republiky a/nebo s dobrými mravy. Uživatel nesmí prostřednictvím Služby nabízet zboží, jehož není vlastníkem, a/nebo zboží, ohledně kterého je omezeno dispoziční právo se zbožím nakládat, disponovat a/nebo ho užívat.
 1. Služba se skládá ze dvou podsystémů (modulů):
a)      Modul „výběrové řízení“ – až dvoukolový komplexní podsystém Služby umožňující simulaci výběrového řízení ohledně určitého zboží a/nebo služeb, včetně zadání podrobných fixních a variabilních kritérií, kdy Uživatelé mají možnost předložené nabídky měnit a vylepšovat. Tento modul umožňuje simulaci výběrového řízení prostřednictvím aukce nebo bez užití aukce.
b)      Modul „rychlá poptávka“ – podsystém Služby umožňující zadání poptávky po určitém zboží a/nebo službě, kdy jediným kritériem výběru je dosažená nejnižší cena.
 
Bližší specifikace a popis všech podsystémů (modulů) Služby je všem Uživatelům k dispozici na internetové adrese (URL) http://www.mobilityaukce.cz.
 1. Uživatelem modulu „výběrové řízení“ může být na straně poptávky i nabídky pouze podnikatel ve smyslu obchodního zákoníku (právnická osoba a/nebo podnikající fyzická osoba, kterým bylo přiděleno IČ). Uživatelem modulu „rychlá poptávka“ může být na straně poptávky kterákoli právnická a/nebo fyzická osoba a na straně nabídky pouze podnikatel ve smyslu obchodního zákoníku (právnická osoba a/nebo podnikající fyzická osoba, kterým bylo přiděleno IČ).
 1. Užíváním Služby se rozumí veškeré činnosti Uživatele prováděné na internetovém portálu MOBILITY AUKCE dostupném na internetové adrese http://www.mobilityaukce.cz.
 1. Provozovatel je oprávněn:
a)      kdykoli dle svého uvážení a bez nutnosti o tom předem informovat Uživatele pozastavit nebo omezit poskytování Služby či jakkoli změnit způsob poskytování Služby, a to ve vztahu ke všem Uživatelům nebo pouze ve vztahu k některým Uživatelům;
b)      kdykoli dle svého uvážení a bez nutnosti o tom předem informovat Uživatele ukončit poskytování Služby, a to ve vztahu ke všem Uživatelům nebo pouze ve vztahu k některým Uživatelům;
c)      kdykoli dle svého uvážení a bez nutnosti o tom předem informovat Uživatele zrušit či zablokovat uživatelský účet Uživatele.
 1. Provozovatel Uživateli Služby neposkytuje žádné záruky ohledně Služby, zejména nezaručuje, že:
a)     Služba bude dostupná nepřetržitě dvacet čtyři hodin denně, sedm dní v týdnu,
b)     Služba bude plně funkční po celou dobu dostupnosti Služby,
c)     Služba bude poskytována zcela bez chyb,
d)     údaje zadané Uživatelem a/nebo jinými uživateli Služby jsou přesné či správné a neporušují žádná práva třetích osob.
 1. Provozovatel nenese odpovědnost za správnost, pravdivost a úplnost informací zveřejněných Uživatelem prostřednictvím Služby. Provozovatel nenese odpovědnost za případné škody, které mohou vzniknout Uživatelům v souvislosti s užíváním Služby.
 
III. REGISTRACE
 1. Osoba, která má zájem stát se uživatelem Služby, je povinna úplně, správně a pravdivě vyplnit registrační formulář, který je k dispozici na internetové adrese http://www.mobilityaukce.cz.
 1. Registrace a aktivace uživatelského účtu podléhá předchozímu schválení Provozovatele. Provozovatel oznámí zájemci prostřednictvím elektronické pošty informaci o schválení/neschválení registrace a aktivaci uživatelského účtu bez zbytečného odkladu po obdržení řádně vyplněného registračního formuláře. Provozovatel je oprávněn i bez důvodu a bez jakéhokoli nároku ze strany zájemce o užívání Služby odmítnout provést registraci a/nebo aktivovat uživatelský účet.
 1. Registrace a aktivace uživatelského účtu je bezplatná.
 1. Uživatel je povinen neprodleně upravit své registrační údaje, dojde-li k jejich změně.
 1. Uživatel nese odpovědnost za důsledky svých úkonů spojených s užíváním Služby a zavazuje se, že Službu nebude používat k žádným aktivitám, které jsou nebo by mohly být v rozporu s platnými právními předpisy České republiky či jiných států vztahujících se na Uživatele, těmito Smluvními podmínkami a oprávněnými zájmy Provozovatele, jakož i obecně uznávanými zásadami užívání služeb poskytovaných prostřednictvím internetové sítě.
 1. Provozovatel je oprávněn prostřednictvím elektronické pošty zasílat Uživatelům informační zprávy ohledně provozu Služby, zprávy o nově nabízeném/poptávaném zboží a/nebo službách a/nebo zprávy o produktech třetích osob, s čímž Uživatel souhlasí.
 1. Uživatel souhlasí s anonymním užitím svých registračních a statistických údajů Provozovatelem Služby za účelem rozvoje a řádného provozu Služby.
 1. Ustanovení o ochraně osobních údajů se vztahuje pouze na Uživatele, který je fyzickou osobou:

Osobní údaje (zejména jméno, příjmení, bydliště, rodné číslo, email, telefon atd.) Uživatele, který je fyzickou osobou, Provozovatel shromažďuje a uchovává prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečené databázi. Provozovatel chrání osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni současného technického rozvoje. Uživatel, který je fyzickou osobu, bere na vědomí a souhlasí s tím, že Provozovatel je oprávněn zpracovávat, shromažďovat a sledovat osobní údaje těchto jednotlivých uživatelů pro vlastní potřeby (tj. za účelem poskytování Služby), pro marketingové a obchodní účely (tj. za účelem zasílání obchodních sdělení o nabídkách zboží a služeb a o činnosti Provozovatele prostřednictvím elektronických prostředků) a pro statistické účely. Provedením registrace Uživatel Služby v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, uděluje Provozovateli jako správci souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem evidence Uživatele, identifikace Uživatele při užívání Služby, předání jeho osobních údajů druhé straně v rámci zprostředkování nabídky/poptávky zboží a/nebo služeb, jednání a uzavření kupní smlouvy, dále pro marketingové a obchodní účely (tj. zasílání obchodních sdělení o nabídkách zboží a služeb a o činnosti Provozovatele prostřednictvím elektronických prostředků) a za účelem archivnictví. Uživatel uděluje shora uvedený souhlas se zpracováním osobních údajů na dobu neurčitou až do odvolání svého souhlasu. Souhlas Uživatele se zpracováním osobních údajů dle těchto podmínek je dobrovolný. Uživatel je oprávněn kdykoli tento souhlas odvolat, a to písemným oznámením doručeným Provozovateli. Po odvolání souhlasu Provozovatel zajistí, aby veškeré údaje Uživatele byly z databáze Služby a z uživatelského účtu Uživatele zlikvidovány a současně zajistí, aby tyto údaje nebyly dále zpracovávány či šířeny za účelem dalšího poskytování Služby. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel může být povinen poskytnout osobní údaje na základě právního předpisu nebo ke splnění své zákonné povinnosti (např. v rámci soudních či správních řízení). Provozovatel informuje Uživatele o jeho právu přístupu k osobním údajům, právu na opravu osobních údajů a dalších jeho právech uvedených v ust. § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (právo na vysvětlení nebo odstranění závadného stavu atd.).

 
IV. UŽÍVÁNÍ SLUŽBY A ODMĚNA PROVOZOVATELE
 1. Podrobný návod k užívání Služby je všem Uživatelům k dispozici na internetové adrese (URL) http://www.mobilityaukce.cz.
 1. Provozovatel prostřednictvím Služby umožní Uživateli užívat Službu, účastnit se jednotlivých internetových aukcí a/nebo výběrových řízení realizovaných prostřednictvím Služby (jak na straně nabídky, tak poptávky) a/nebo zadávat údaje o nabízeném/poptávaném zboží a/nebo službách (resp. zadávat podmínky jednotlivých internetových aukcí a/nebo výběrových řízení). Uživatel zadává veškeré údaje do systému (zejména formulářů) na vlastní náklady a vlastními silami.
 1. Uživatel se zavazuje zadávat pouze pravdivé, úplné, nezkreslené a závazné údaje. Uživatel se zavazuje specifikovat předmět nabídky/poptávky dostatečně určitě, pravdivě, úplně a závazně. Pokud Uživatel neuvede konkrétní vlastnost předmětu nabídky/poptávky, má se za to, že vybral vlastnost obvyklou nebo základní, případně tuto vlastnost může doplnit dle svého uvážení zájemce (jiný uživatel Služby) o předmět nabídky/poptávky.
 1. Uživatel nese plnou odpovědnost za kvalitu a formální i obsahovou stránku prezentace předmětu nabídky/poptávky uveřejněné prostřednictvím Služby. Uživatel uděluje Provozovateli spolu s vložením předmětu nabídky/poptávky souhlas s šířením dané nabídky/poptávky prostřednictvím Služby v rámci internetové sítě. Uživatel zároveň potvrzuje, že je subjektem oprávněným k výkonu veškerých potřebných práv k vložení a šíření předmětu nabídky/poptávky prostřednictvím Služby a že neporušuje jakékoli právo třetí osoby k předmětu nabídky/poptávky. V případě, že se jakékoli tvrzení Uživatele shora uvedené ukáže jako nepravdivé, zkreslené či neúplné, nese Uživatel plnou odpovědnost z toho vyplývající včetně povinnosti uhradit oprávněným osobám a Provozovateli náhradu vzniklé škody.
 1. Uveřejnění předmětu nabídky/poptávky určitého zboží a/nebo služby prostřednictvím Služby podléhá předchozímu souhlasu Provozovatele. Provozovatel oznámí Uživateli prostřednictvím elektronické pošty informaci o schválení/neschválení uveřejnění předmětu nabídky/poptávky určitého zboží a/nebo služby neprodleně po obdržení řádně vyplněného příslušného formuláře. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Provozovatel je oprávněn bez jakéhokoli nároku ze strany Uživatele odmítnout, odstranit a/nebo zrušit uveřejnění nabídky/poptávky určitého zboží a/nebo služby, pokud Uživatel:
a)      užívá Službu v rozporu s dobrými mravy, platnými právními předpisy a/nebo těmito Smluvními podmínkami,
b)      uvede nesprávné, zkreslené, neúplné nebo nezávazné údaje (včetně uvedení spekulativní ceny) o sobě a/nebo o nabízeném/poptávaném zboží a/nebo službě,
c)      užívá Službu takovým způsobem, kterým by mohl způsobit Provozovateli škodu,
d)      užívá Službu v rozporu s hospodářskou soutěží nebo nekalosoutěžním způsobem, 
e)      zneužívá, blokuje, modifikuje či jinak mění jakoukoli část Služby,
f)       je v prodlení s uhrazením poplatku, provize či jiné odměny a/nebo jejich části dle těchto Smluvních podmínek Provozovateli za poskytnutí (užití) Služby.
 1. Po úspěšném průběhu příslušného modulu Služby, zmíněného v článku II, odstavci 3 budou zobrazeny Uživateli, který zadal nabídku/poptávku určitého zboží a/nebo služby, a Uživateli, který byl v předmětném modulu nejúspěšnější, vzájemně zobrazeny jejich kontaktní údaje. Vzájemná práva a povinnosti obou těchto Uživatelů vzniklé z předmětné internetové aukce a/nebo výběrového řízení a uzavřené kupní smlouvy ohledně předmětu nabídky/poptávky jsou jejich interním vztahem, přičemž Provozovatel nenese odpovědnost za kvalitu ani případné vady předmětu nabídky/poptávky, s čímž Uživatel souhlasí a bere na vědomí. Provozovatel nenese odpovědnost za případně vzniklé škody způsobené Uživatelem Služby v důsledku skutečnosti, že odmítne uzavřít kupní smlouvu ohledně předmětu nabídky/poptávky a/nebo odmítne předmět nabídky/poptávky předat/převzít.
 1. Provozovatel a Uživatel se dohodli, že za užití Služby se Uživatel, který zadal nabídku/poptávku určitého zboží a/nebo služby prostřednictvím Služby, zavazuje uhradit Provozovateli poplatek (dále jen „Poplatek“), jehož výše je stanovena v aktuálně platném ceníku služeb (dále jen „Ceník služeb“), který je každému Uživateli dostupný na internetové adrese http://www.mobilityaukce.cz.
 1. Poplatek za užití modulu „výběrové řízení“ prostřednictvím aukce, uvedený v Ceníku služeb, se Uživatel, který zadal nabídku/poptávku určitého zboží a/nebo služby, zavazuje zaplatit Provozovateli před uveřejněním předmětu nabídky/poptávky prostřednictvím tohoto modulu Služby, a to na základě faktury – daňového dokladu vystaveného Provozovatelem (se splatností 14 dní ode dne vystavení) a doručeném tomuto Uživateli prostřednictvím elektronické pošty. Uživatel bere na vědomí, že bez předchozího uhrazení Poplatku spojeného s užitím modulu „výběrové řízení“ prostřednictvím aukce, Provozovatel neumožní uveřejnění předmětu nabídky/poptávky určitého zboží a/nebo služby prostřednictvím tohoto modulu Služby.
 1. Poplatek za užití modulu „výběrové řízení“ bez užití aukce, uvedený v Ceníku služeb, se Uživatel, který zadal nabídku/poptávku určitého zboží a/nebo služby, zavazuje zaplatit Provozovateli po skončení výběrového řízení předmětu nabídky/poptávky zadaného tímto Uživatelem a realizovaného prostřednictvím shora uvedeného modulu Služby, a to na základě faktury – daňového dokladu vystaveného Provozovatelem (se splatností 14 dní ode dne vystavení) a doručeného tomuto Uživateli prostřednictvím elektronické pošty, případně zaslaného poštou na jeho adresu.
   
 2. Paušální poplatek se Uživatel zavazuje zaplatit na základě samostatné faktury – daňového dokladu vystaveného Provozovatelem na příslušný typ poplatku (se splatností 14 dní ode dne vystavení) a doručeného tomuto Uživateli prostřednictvím elektronické pošty, případně zaslaného poštou na jeho adresu. Provozovatel a Uživatel se dohodli, že skončí-li „výběrové řízení“ s užitím aukce úspěšně, vzniká Provozovateli vůči Uživateli, který zadal nabídku/poptávku zboží a/nebo služby prostřednictvím modulu „výběrové řízení“ s užitím aukce, vedle nároku na zaplacení Poplatku také nárok na zaplacení provize, a to ve výši stanovené dle Ceníku služeb,. Uživatel, který zadal nabídku/poptávku zboží a/nebo služby, se zavazuje zaplatit Provozovateli provizi na základě faktury – daňového dokladu vystaveného Provozovatelem (se splatností 14 dní ode dne vystavení) a doručeném tomuto Uživateli prostřednictvím elektronické pošty. Za úspěšné skončení „výběrového řízení“ s užitím aukce se považuje případ, kdy ve druhém kole výběrového řízení s užitím aukce (tedy v ostré aukci) bude dosaženo výhodnější nabídky v porovnání s nejvýhodnější nabídkou dosaženou v prvním kole výběrového řízení s užitím aukce (tedy v předkole).
   
 3. Provozovatel a Uživatel se dohodli, že skončí-li „výběrové řízení“ s užitím aukce úspěšně, vzniká Provozovateli vůči Uživateli, který zadal nabídku/poptávku zboží a/nebo služby prostřednictvím modulu „výběrové řízení“ s užitím aukce, vedle nároku na zaplacení Poplatku také nárok na zaplacení provize, a to ve výši stanovené dle Ceníku služeb,. Uživatel, který zadal nabídku/poptávku zboží a/nebo služby, se zavazuje zaplatit Provozovateli provizi na základě faktury – daňového dokladu vystaveného Provozovatelem (se splatností 14 dní ode dne vystavení) a doručeném tomuto Uživateli prostřednictvím elektronické pošty. Za úspěšné skončení „výběrového řízení“ s užitím aukce se považuje případ, kdy ve druhém kole výběrového řízení s užitím aukce (tedy v ostré aukci) bude dosaženo výhodnější nabídky v porovnání s nejvýhodnější nabídkou dosaženou v prvním kole výběrového řízení s užitím aukce (tedy v předkole).
   
 4. V případě, že se Uživatel ocitne v prodlení se zaplacením jakékoli peněžité částky (zejména Poplatku, provize nebo jiné odměny) dle těchto Smluvních podmínek a/nebo Ceníku služeb, zavazuje se Uživatel zaplatit Provozovateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % denně z dlužné částky, a to nejpozději do deseti dnů ode dne obdržení výzvy k jejímu zaplacení. Zaplacením smluvní pokuty není nikterak dotčen nárok Provozovatele na náhradu škody způsobenou v důsledku porušení zajištěné povinnosti Uživatelem.
   
 5. Provozovatel je oprávněn kdykoli změnit Ceník služeb. O změně Ceníku služeb Provozovatel bude informovat všechny Uživatele prostřednictvím elektronické pošty nejpozději dva dny před nabytím jeho účinnosti. Uživatel je povinen pečlivě se seznámit s Ceníkem služeb před každým zahájením užívání Služby.
 
V. UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU
 1. Uživatel je oprávněn kdykoliv odstoupit od těchto Smluvních podmínek (zrušit svou registraci a uživatelský účet), a to zasláním písemného oznámení Provozovateli prostřednictvím elektronické pošty na adresu info@mobilityaukce.cz.
 1. Provozovatel je oprávněn kdykoli bez předchozího upozornění a bez jakéhokoli nároku ze strany Uživatele odstoupit od těchto Smluvních podmínek ve vztahu k Uživateli (odstranit a/nebo zrušit uživatelský účet Uživatele), pokud Uživatel:
a)         užívá Službu v rozporu s dobrými mravy, platnými právními předpisy a/nebo těmito Smluvními podmínkami,
b)         uvede nesprávné, zkreslené, neúplné nebo nezávazné údaje (včetně uvedení spekulativní ceny) o sobě a/nebo o nabízeném/poptávaném zboží a/nebo službě,
c)         užívá Službu takovým způsobem, kterým by mohl způsobit Provozovateli škodu,
d)         užívá Službu v rozporu s hospodářskou soutěží nebo nekalosoutěžním způsobem, 
e)         zneužívá, blokuje, modifikuje či jinak mění jakoukoli část Služby,
f)          nepřihlásí se na svůj uživatelský účet po dobu šesti měsíců,
g)         je v prodlení s uhrazením Paušálního poplatku a/nebo provize a/nebo jejich části či jiné úplaty dle těchto Smluvních podmínek Provozovateli za poskytnutí Služby, nebo
h)         který je fyzickou osobou, odvolá svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, a to zasláním písemného oznámení Uživateli prostřednictvím elektronické pošty. 
 1. Odstoupení od těchto Smluvních podmínek je účinné okamžikem doručení elektronického oznámení druhé smluvní straně.


VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Tyto Smluvní podmínky se uzavírají mezi oběma stranami na dobu neurčitou.
 1.  Provozovatel a Uživatel se dohodli, že Provozovatel je oprávněn kdykoli jednostranně změnit obsah těchto Smluvních podmínek, s čímž Uživatel výslovně souhlasí.
 1. Jakékoli změny těchto Smluvních podmínek nabývají účinnosti dnem určeným Provozovatelem, avšak ve vztahu ke každému Uživateli pouze v případě, že Uživatel s takovou změnou projeví souhlas. Za projevení souhlasu ze strany Uživatele se považuje (buď kliknutí na příslušné tlačítko vyjadřující souhlas se změnou těchto Smluvních podmínek nebo) pokračování v užívání Služby ze strany Uživatele i po datu určeném Provozovatelem jako datum účinnosti změny těchto Smluvních podmínek. Provozovatel je přitom povinen oznámit změnu Smluvních podmínek zobrazením upozornění, které se objeví při přihlášení registrovaného uživatele do systému. Pokud Uživatel se změnami Smluvních podmínek nesouhlasí, je povinen zdržet se užívání Služby po datu určeném Provozovatelem jako datum účinnosti změny Smluvních podmínek. Pro vyloučení pochybností strany prohlašují, že Uživatel, který se již v minulosti zaregistroval v rámci užívání Služby přede dnem účinnosti změny Smluvních podmínek a nadále na základě původní registrace užívá Službu, stává se bez dalšího Uživatelem dle změněných Smluvních podmínek.
 1. Pokud by Smluvní podmínky trpěly právními vadami, zejména pokud by některé z jejích ustanovení bylo v rozporu s platnými právními předpisy, v důsledku kterých by mohly být posuzovány jako neplatné, bude toto ustanovení považováno za samostatné a Smluvní podmínky posuzovány jako by takové ustanovení nikdy neobsahovaly. Provozovatel v takovém případě dotčená ustanovení nahradí právně relevantními tak, aby byl zachován smysl a účel těchto Smluvních podmínek. 
 1. Tyto Smluvní podmínky zakládají smluvní vztah mezi Provozovatelem Služby a Uživatelem Služby ohledně užívání Služby.
 1. Smluvní podmínky, jakož i veškeré právní vztahy vznikající či které v budoucnu vzniknou mezi Provozovatelem a Uživatelem v souvislosti se Službou se řídí právními předpisy České republiky, zejména obchodním zákoníkem.
 1. Tyto Smluvní podmínky jsou platné ode dne 1. 1. 2011. Smluvní podmínky nabývají účinnosti ve vztahu k Uživateli dnem jejich přijetí Uživatelem dle čl. I. odst. 4 těchto Smluvních podmínek.

 


AZ MOBILITY CZ NETservis s.r.o. © 2010

Obchodní podmínky | Ceník | Přidat do oblíbených
© 2010 – 2023 AZ MOBILITY. Všechna práva vyhrazena.